booking

Cenníky

- Cenník športových služieb
- Cenník konferenčných miestností

Ubytovanie

Hotel Bow Garden ponúka 20 nadštandardne vybavených izieb s celkovou kapacitou 54 lôžok...

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ubytovania v Hoteli Bow Garden

Rezervácia

Online rezervácia v Hoteli Bow Garden

Obchodné podmienky

            VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY UBYTOVANIA V HOTELI BOW GARDEN

 

Účastníci zmluvného vzťahu

 
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú:
          a. na jednej strane Hotel Bow Garden
          b. na druhej strane klienti, ktorými môžu byť:
- fyzické osoby: jednotlivci, skupiny
- právnické osoby: firmy, cestovné kancelárie, internetoví sprostredkovatelia
 
2. Objednávku na poskytovanie služieb dohodne klient osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu. Objednávka musí byť záväzne potvrdená písomne, faxom alebom prostredníctvom internetu.
 

Služby a spôsob ich zabezpečovania

 
1. Hotel Bow Garden zabezpeèuje ubytovacie, kongresové, relaxačné a doplnkové služby, ktoré klientovi poskytuje za úhradu.
  
2. Hotel poskytuje hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje platný cenník. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. 
 

Vznik zmluvných vzťahov pri pobytoch

 
1. Zmluvný vzťah medzi Hotelom Bow Garden a klientom vzniká na základe:
        a. objednávky zákazníka priamo alebo prostredníctvom sprostredkovate¾a
        b. podpísania zmluvy /CK, skupinové pobyty/
  
2. Podpísaním zmluvy sa hotel zaruèuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Hotelu vzniká súèasne právo žiadať zaplatenie 100% z ceny pobytu.
 
 

Ubytovacie služby - individuálne objednávky

 
1. Zmluva vzniká potvrdením objednávky zákazníka hotelom.
 
2. Ak má zákazník záujem o garantovanú rezerváciu, hotel bude požadovať zaplatenie zálohy vo výške ceny ubytovania na jednu noc.
 
3. Zákazníkovi sú k dispozícii rezervované izby od 14:00 dohodnutého dňa príchodu. Zákazník nemá žiadny nárok na skoršie ubytovanie v rezervovanej izbe.
 
4. Dohodnutá cena, ktorú má platiť zákazník, a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebolo potvrdené inak, platia ceny vyvesené na recepcii a uverejnené na internetovej stránke. Zákazník je povinný za ubytovanie a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné, resp. dohodnuté ceny hotela.
 
5. Ceny môže hotel ďalej zmeniť, keď si zákazník dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, službách hotela alebo v dĺžke pobytu a hotel s tým súhlasí.
 
6. Zákazník je povinný zrušiť rezerváciu ubytovania ihneď po zistení, že ubytovanie nevyužije, najneskôr však do 16:00 v deň príchodu. Rezervácie na izby, do ktorých sa zákazník nenasťahoval najneskôr do 16:00 v deň príchodu, môže hotel zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu dohodnutý neskorý príchod.
 
7. V prípade garantovanej rezervácie bude zákazníkovi za nezrušenú alebo neskoro zrušenú rezerváciu ubytovania účtovaný storno poplatok vo výške ceny ubytovania na jednu noc. Rezervácia na ostatné noci bude zrušená.
 
8. Izby musia byť v dohodnutý deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 12:00, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania.
 
 

Ubytovacie služby - skupinové objednávky

 
1. Skupinou sa rozumie 6 a viac osôb, ktoré si rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu.
 
2. Zmluva vzniká potvrdením objednávky hotelom.
 
3. Storno podmienky pre skupiny:
     a. Zálohu vo výške 50% je pri rezervácii potrebné uhradiť nejneskôr do 5 dní od dňa potvrdenia rezervácie. Doplatok sa vyúčtuje na mieste v hotovosti alebo platobnou kartou, resp. pri dohode faktúrou.
       b. Výška storno poplatku závisí od dňa stornovania pred začiatkom realizácie služieb: 
       - 30 a viac dní pred dňom príchodu: 20% z ceny nerealizovaných služieb 
       - 15 - 29 dní pred dňom príchodu: 40% z ceny nerealizovaných služieb 
       - 8 - 14 dní pred dňom príchodu: 60% z ceny nerealizovaných služieb 
       - 3 - 7 dní pred dňom príchodu: 80% z ceny nerealizovaných služieb 
       - do 2 dní pred dňom príchodu: 100% z ceny nerealizovaných služieb
 

 Ostatné ustanovenia

 
1. Hotel nepreberá zodpovednosť za veci, ktoré si hostia do hotela prinesú alebo v ňom odložia. Hotel taktiež nenesie zodpovednosť za škody a straty, ktoré sa stanú v priestoroch hotela.
 
2. Pobyt zákazníka v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok Hotela Bow Garden ktorý je pre hotelových hostí záväzný.
 
 
Klient zaplatením pobytu, resp. zálohy za pobyt potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.